X

For fagfolk

Denne side henvender sig til fagfolk som f.eks. praktiserende læger, sundhedsfagligt personale, psykologer, forskere, kommuner og jobcentre.

Behandling i Internetpsykiatrien

Internetpsykiatrien leverer på vegne af de fem regioner behandling på et nationalt plan til borgere over 18 år, som lider af let-moderat depression eller angst. Tilbuddet kræver ingen henvisning. Ansøgningen udfyldes online af patienten på denne webside.

Tilbuddet ses som en del af en ’stepped-care’-model, hvor guided behandling er målrettet den primære sektor, hvorfor lidelsesbilleder af mere kompliceret form typisk ikke egner til denne type behandling. Forskning og særligt erfaringerne fra den britiske equivalent (IAPT – Improving Access to Psychological Therapies) viser, at der er gode kliniske og økonomiske effekter ved at udbyde evidensbaseret terapi i et lav-til-høj intensivt format, hvor Guided behandling udbydes, som en del af den lav-intensive behandlingsindsats. Patienter med en høj grad af kompleksitet, tidligere ikke succesrige behandlingsindsatser, samt en høj grad af medicinsk dependens, vurderes i udgangspunktet som værende uden for målgruppe.

Guided behandling

Der tilbydes gratis kognitiv adfærdsterapi for voksne, som lider af let til moderat depression og/eller angst (dog undtaget generaliseret angst og helbredsangst, OCD og PTSD). Tilbuddet egner sig ikke til patienter med mere komplekse lidelser (se nedenstående eksklusionskriterier). Behandlingen afvikles over 12 uger i et afgrænset selvhjælpsprogram, hvor der ydes skriftlig støtte fra en psykolog.

Vi tilbyder manualiseret online behandling af let-til-moderat depression og angst (socialfobi, agorafobi, enkelfobi og panikangst). Behandlingen foregår på skrift (guided) mellem behandler og patient. Patienten har adgang til programmet fra sin computer. Behandlingen hjælper gennem psykoedukation og øvelser, hvor psykologen byder ind med støtte og feedback. Behandlingen kræver derfor en høj grad motivation, god indsigt og selverkendelse, samt ressourcer ift. at tage en aktiv rolle i at opnå bedring.

Behandlingen varer op til 3 måneder. Patienten har adgang til programmet 12 uger efter behandlingsafslutning for at træne tilbagefalds-færdigheder.

Eksklusionskriterier

Udredende forsamtale (rådgivende forløb)

Ansøgere visiteres til tilbuddet af teamets psykologer. Ansøgere som lever op til vores inklusionskriterier tilbydes en udredende forsamtale (rådgivningsforløb) ved en psykolog. Ved afvisning på stadiet før det rådgivende forløb modtager patienten et brev med de angivne årsager til afvisning. Internetpsykiatrien udarbejder ikke diagnostiske udredninger i generel forstand; vores psykologer udreder specifikt for angst og depression og udarbejder en klinisk formulering baseret på et kort, intensivt online (udredende forsamtale) møde med patienten.

Ansøgningen behandles inden for 10 dage og ventetiden på en forsamtale er typisk op til 1 måned. Klientkontakten journaliseres og der følges op med telefonisk tilbagemelding, hvor ansøger informeres om behandlingsbeslutning og anbefalinger.

De ansøgere, som ikke tilbydes behandling, afvises typisk af følgende årsager:

  • Patienten fremstår med en mere kompleks problemstilling, som ifølge forskning ikke vil kunne behandles på en tilstrækkeligt ansvarlig måde gennem et guided behandlingstilbud.
  • Patienter, som har flere psykolog og/eller andre behandlingsindsatser bag sig, som ikke har vist sig tilstrækkeligt hjælpsomme.

Medicinering

Mange patienter tilbydes medicin for at lindre deres symptombillede. Forskning viser, at medicinering ved lette tilstande af angst og depression ikke nødvendigvis bør være det første behandlingstiltag, idet kognitiv adfærdsterapi, inkl. Internetbaseret terapi med psykologstøtte, kan have en lige så god effekt og på sigt en bedre effekt, idet behandlingen hjælper patienter til at udvikle strategier, hvormed de selv kan håndtere deres symptomer effektivt.

Internetpsykiatrien tilbyder alligevel ofte behandling til patienter som medicineres, idet den psykofarmakologiske intervention også i nogle tilfælde sikrer, at patienter kan blive ’modige’ nok til at gå i gang med kognitive og adfærdsmæssige øvelser. Vores erfaringer er dog, at patienter, som ikke er motiverede for at lære at bekæmpe deres sårbarhed uden på et tidspunkt at skulle stoppe med medicin, oplever et mangelfuldt og begrænset udbytte af behandlingen.

Vi anbefaler derfor, at egen læge drøfter behandlingsplanen med patienter, som er i medicinsk behandling, særligt mulighederne for fastholdelse, ændringer eller nedtrapning af medicinen, så den optimale effekt af et internetbaseret behandlingstilbud bliver en mulighed.  

Tilbud til fagfolk

Som led i det fællesregionale tilbud har vi mulighed for at besøge regionerne og informere om vores tilbud ved større arrangementer for borgere, patienter eller sundhedsfaglige grupper. Vi tilbyder derudover undervisning, træning og supervision til faggrupper.